search sri lanka, info lanka
"Embedded Tech" උපකරන තොරතුරු ජීවිතය වඩාත් වෙනස් කරාවි!!!!
  තොරතුරු ලෝකයේ දෘඩාංග තලයන් මෙන්ම මෘදුකාංග තලයන් නිරන්තරයෙන් එකි නෙකා ඉදිරියට මෙහෙයවමින් භාවිතාකරන්නන් වෙතට වඩාත් සුවපහසු තොරතුරු භාවිතා අත්දැකීමක් ගෙන ඒම නිරන්තරයෙන් දකින්නට පුලුවන්. steve jobs ප්‍රමූක ඇපල් ආයතනය මේ ස්වභාවයෙන් හොදින් හඳුනාගනිමින් තොරතුරු ලෝකයට නව මාවත් විවර කරන්නට සමත්වීම තොරතුරු ලෝකයේ ඉතිහාසය තුල මේ තරම් තදින් සටහන් වන්නට එය හේතුවක් වන්නට ඇත. මයික්‍රසොෆ්ට් ...

http://siriwansa.blogspot.com

[වැඩිදුර පිවිසුම]|[Read More]

Syndication(ප්‍රක්ෂිප්තය): Blogs

රුහුණේ මී හරක් (2)
මෙය ලිවිය යුතුව තිබුනේ මීට ඉස්සරය. ඇත්ත වශ‍යෙන්ම එය ලිවීමි. ‍නමුත් ඇති වූ තාක්ෂණික දෝෂ කිහිපයක් මත (එකක් නම් පරිගනකයේ ‍දෝෂයකි;අ‍නෙක ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් හි දෝෂයකි.)මෙය නිසියාකාරව ප්‍රකාශ කර ගත නොහැකි විය. කෙසේ වුවද මෙය ලිවිය යුතුමය සිතන්නේ මේ ලියන අපද රුහුණේ එවුන් යැයි දන්නා හඳුනන අය විසින් හංවඩු ගසා ඇති බැවිනි.කථාවට පාදක වන සිදුවීම තරමක් පරණ වූවද කිව යුත්තේ ඒ නිසාමය. තමාගේ හත් මුතු ...

http://kolayak.wordpress.com

[වැඩිදුර පිවිසුම]|[Read More]

Syndication(ප්‍රක්ෂිප්තය): Blogs

ජීවීන් හා ජීව විද්‍යාව
ජීවීන් සහ ජීව විද්‍යාවජීව විද්‍යාව යනු, ජීවීන් පිළිබඳව තර්කානුකූලව හැදෑරීමයි. ජීවය විග්‍රහ කිරීම් අසීරු වූවත් සියලුම ජීවීන්ට පොදු වූ අජීවී දේවල නොපවතින විශේෂ ලක්ෂණ කිහිපයක් ජීවීන් සතුව පවතී. එම නිසාම ජීවීන් අජීවී පරිසරයේ ඇති ද්‍රව්‍යවලින් පහසුවෙන් වෙන් කර හඳුනා ගත හැක.ජීවීන් සතු ලක්ෂණ1. ක්‍රමවත් බව හා සංවිධානය (Order and Organization) සෑම ජීවීයෙක්ම තම ජීවිතය අරඹන්නේ තනි සෛලයක් ලෙසිනි. ජීවය අඛණ්ඩව ...

[වැඩිදුර පිවිසුම]|[Read More]

Syndication(ප්‍රක්ෂිප්තය): Blogs

හැංගෙමින් රට ඉස්ලාම් කරන අපේ අධ්‍යාත්මික නායිකාව Dr.Reffai – Side Tracked Founder of Anniisa
මේ රටේ බොහෝ දෙනෙක්ට දෙහිවලින් පටන් අරන් රට පුරා පැතිරුන අල්-මුසලිමාත් පිළිකාව රහසක්. ඩොක්ටර් මරීනා රෙෆායි ගේ අල්-මුස්ලිමාත් මුස්ලිම් කාන්තා අපිට නම් ගෙදර වගේ පුරුදු තැනක්. පාරේ හිඟා කන්නියක් වේවා, පදික වේදිකාවේ වැටිල බිස්නස් එකක් කරන්නියෙක් වේවා, අභිසරු ලියක් වේවා මරීනා මැඩම් බලන්න එම කාන්තාව පිට ආගමිකද කියල පමණයි. එම කාන්තාව ඉස්ලාම් නම් ඇගෙන් ඇයට වැඩක් නැහැ. මේ රටේ මුස්ලිම්ල ඉන්නෙ ...

http://anniisa.wordpress.com

[වැඩිදුර පිවිසුම]|[Read More]

Syndication(ප්‍රක්ෂිප්තය): Blogs

කාබනික රසායනය විස්තර කිරීම හා නාමකරණය
සරලතම හයිඩ්රෝකාබනය වන මීතේන් අණුවේ ව්‍යුහයරසායන විද්‍යාවේ විශේෂිත ම කොටසක් ලෙස කාබනික රසායනය හැදින්වීමට පුළුවන. මුලික වශයෙන් කාබන් හා හයිඩ්‍රජන් වලින් සමන්විත තවද, නයිට්‍රජන් , ඔක්සිජන් , හැලජන , පොස්පරස් , සිලිකන් හා සල්පර් වැනි පරමාණු වලින් යුක්ත වී ඇති මෙම සංයෝග වල ව්‍යුහය , ගුණ , සංයුතිය , ප්‍රතික්‍රියා හා පිළියෙළ කිරීම ( සංස්ලේෂණයෙන් ‍හෝ වෙනත් ක්‍රමයකින්) විද්‍යාත්මකව අධ්‍යයනය ...

[වැඩිදුර පිවිසුම]|[Read More]

Syndication(ප්‍රක්ෂිප්තය): Blogs

බිතු සිතුවම් - ගුණදාස කපුගේ, කරුණාරත්න දිවුල්ගනේ | Bithu Sithuwam - Gunadasa Kapuge, Karunarathna Diulgane
බිතු සිතුවම් රූ මෙන් පැවතීහිත මිතුරන් විරසක නොවෙතී...//එක මලකට පෙම් බැන්ද පවින්..මිතුරු දමින් සමුගමුද ඉතින්...හෙවනැල්ලෙන් සමු ගමුද ඉතින්...මල කීවේ නෑ මට ඔබ පෙම්කල වග..කීවානම් මා පෙම් කරන්නෙ නෑ තව..මොටදෝ පෙමකට සොහොයුරු දම් බිඳඅප දෙන්නා සමුගත යුතු නෑ..නෑ..බිතු සිතුවම්......මලට කියන්නම් මා පෙම් නොකරන වගසමාවෙයන්කෝ මට ඕනෑ මිතුදම..ඇගෙ පෙම ජයගෙන සතුටින් ඉනුමැනමා නම් හිත රිදවන්නේ නෑ නෑ..බිතු ...

http://geepadura.blogspot.com

[වැඩිදුර පිවිසුම]|[Read More]

Syndication(ප්‍රක්ෂිප්තය): Blogs

පානදුරේ නොලිමිට් ආයතනය ගින්නෙන් විනාශ වෙයි- Fire destroys ‘Nolimit’ store in Panadura
.skak yg.;a wjia:dfõ .kq ,enQ ùäfhdajla my;skamdkÿr m%foaYfha msysgd we;s fkd,sñÜ kue;s ksñ weÿï m%o¾Ykd.drh wo (21) w¿hu 3:00 g muK yg.;a .skakla ksid iïmq¾Kfhkau mdfya úkdYj f.dia ;sfnkjd. fkdïnr 266, .d¨mdr , mdkÿr kue;s ia:kfha msysgd we;s fuu fkd,sñÜ wdh;k wod, ia:kfha wdrïN lrkq ,enqfõ miq.sh jif¾ uehs udifhaoShs. Bfha w¿hï ld,fha fuu m%o¾Ykd.drh ;=, .skak yg.kakd úg, wdh;kh ;=, fiajlhka y;rfofkl= /oS isánjhs jd¾:d jqfha. Tjqka ú.iska t,shg mek osÑ fírdf.k ;snqkd. .skakg fmr wod, m%o¾Ykd.drh osiajk whqre .skakg miq flfiafj;;a fuu fkd,sñÜ wdh;kfha ysñldß;ajh we;af;a uqia,sï cd;slfhlag ksid fuh hïlsis m%ydrhla ‌ ksid yg.;a .skakla njg we;eï fjí wvú u; m,lrkjd. Tjqka lshd isákafka fmg%,a fndaïn lsysmhla t,a, fldg fuu .skak wjq¿jd we;ehs lshhs. tkuq;a fmd,sia wdrxÑ ud¾. kï ioyka lrkafka fuu .skak ygf.k we;af;a úÿ,s ldkaÿjlska njg úhyelshs lshdhs. fuu .skak yg.;a wjia:dfõ .kq ,enQ ùäfhda iy cdhdrem lsysmhla my;ska ...

http://www.thegossiplanka.com

[වැඩිදුර පිවිසුම]|[Read More]

Syndication(ප්‍රක්ෂිප්තය): Blogs

සාධූ ද ? සා‘ඩෝ‘ ද? - Its all about losing the RESPECT !!
ධර්මය යම් දිනයකදී අස්ථාන ගත වන්නේය. ධර්මය විකෘති වීම් මගීන්, තම තමන්ට සැප සුඛ විවරණය සඳහා ධර්මය විකෘති කර ගැනීම මඟීන් දිනෙක ධර්මය අස්ථාන ගත වන්නේය. අධර්මය රජ කරන්නේය. එතැන් පටන් මිනිසුන් පෙරුම් පුරන්නේ මතු බුදුවරයෙකු පහළ වෙන තුරුය. පුංචි කාළයේ සිටම හොඳ දේ කියැවෙන තැනදී අපි සාධූ කියා කියන්නට පුරුදු වුණෙමු. සමහරෙක් සිවුර දුටු තැන අන්න සාධූ.. කීවේ සංඝයා වහන්සේටය. ලොකු පන්තිවලට යද්දී ...

http://samindikasrimantha.blogspot.com

[වැඩිදුර පිවිසුම]|[Read More]

Syndication(ප්‍රක්ෂිප්තය): Blogs

නුඹට නැති නුඹ
නුඹ කෙතේ අස්වැදී නුඹ පැලේ නොඉදෙනා බත ඉදෙන මැදුර මුල ඉඳුල් අයදින නුඹ නුඹ අතේ කරගැට තලා  සැදු මාවාතේ ඉගිලෙනා කුලුහරකන්ට කානුවේ සිට අත වනන නුඹ කරෙන් ඔසවා ගොසින් උඩින් තැබූ මහතුඟක් ලඟ දනින් වැටී ඉහලයන සිහිනයක නිදියනා නුඹ නුඹේ සිප් කිරි උරා බිවු මුසිලගෙ තලයට බොරු පද වයන්නට සිල්ප අමතක කරන නුඹ මොක්පුරය දැකගන්න කෝටියක් සිල් පුරා දෙවුදත්ගෙ බණ අසා නිරය ලඟ සිටින ...

http://sathyasoya.blogspot.com

[වැඩිදුර පිවිසුම]|[Read More]

Syndication(ප්‍රක්ෂිප්තය): Blogs

කවි කරන්ට්ස් | දෙමළ පපු පැලූ පසු... ඉස්ලාම් මල් පෙති - [කසුන් මහේන්ද්‍ර හීනටිගල]
සඳු තනිව තරුව බිම වැටුණු හැටි අඳුරුතම දින අතර හිඳින හැටි සොඳුරුතම ඇස් අගට තැලූ හැටි දෙමළ පපු පැලූ පසු... ඉස්ලාම් මල් පෙති ඇහිඳින්න කඳුළු කැටි රත් රුහිරු ඇති හැටි විහිදන්න ආදරය වෛරයට ළඟම ඇති මොහිදින්ගෙ අම ස්වරය නිවන යට ඇසූ හැටි මිහිදන්ය මතක වත; එය නොවෙද සිංහ ගති කෑමෙන්ද බීමෙන්ද අඩුපාඩු නොකළ හැටි යෑමෙන්ද ඊමෙන්ද දුක සතුට සෙවූ හැටි දීමෙන්ද ප්‍රේමෙන්ද අවුරුද්ද ගෙවා ඇති මොහොමඩ්ට අස්රාට ...

http://boondionline.blogspot.com

[වැඩිදුර පිවිසුම]|[Read More]

Syndication(ප්‍රක්ෂිප්තය): Blogs

සමාජවාදය ජීවන භාවිතාවක් ලෙස: උරුගුවේ ජනාධිපති ජොසේ මුජිකා
ධර්ගා නගරයේ කලබල උණුසුම මැද මම කොළඹ සිටින මගේ මුස්ලිම් මිතුරකුට කතා කළෙමි. ඔහු විහිළුවට මෙන් කීවේ තමන්ට දැන් ලංකාවේ ඉන්නට බැරි තත්වයක් ඇති වෙමින් තිබෙන හෙයින් පිටරට යන්නට සිතමින් සිටින බවයි. ඔහු යන්නට ඉන්නේ අරාබියටදැයි මම ඇසුවෙමි. මගේ මුස්ලිම් මිතුරා කීවේ "නෑ මචං, මම යන්නේ උරුගුවේ. ඒ තමයි ලෝකයේ ප්‍රගතිශීලී ම ජනාධිපති ඉන්න රට," කියායි. උරුගුවේ ජනාධිපති ජොසේ මුජිකාගේ නම ස්පාඤ්ඤ බසින් ...

http://www.w3lanka.com

[වැඩිදුර පිවිසුම]|[Read More]

Syndication(ප්‍රක්ෂිප්තය): Blogs

කැළෑ ගිනි තැබීම , ඇස් වසා ටොකු ඇනීම , අල්ලේ මැද ඇඳපු ලංකා සිතියම හා වෙනත් කතා // The week in…
මා මේ සටහන පටන් ගත්තේ ඉහත චායාරූපය ගැන ලියන්න  හිතා ගෙන . කළ  හොඳ හා නොකළ නොහොඳ ගැන ලියන්න . ඒ දෙකේ ඇති වෙනස ගැන ලියන්න මා කටු සටහන ගහල තිබ්බේ . ඒත් පහුගිය සතියේ ඇති උන සිද්ධිනුත් එක්ක වෙන වෙන කතා මේ සටහනට එකතු උනා .  කතා අංක 1හේන් ගිනි තියන්නේ , කැලෑවෙන්  කොටසක් එලි කර ගන්න . මොනවා උනත් ගස් කීපයක් විනාස වෙනවා . ලොකු ගස් නම් ආයේ වැවේවි , එත් දළු දාපු රිකිලි විනාස වෙන්නේ සදහටම . කොච්චර පරිස්සමට කළත්  , ...

http://pinchpoints.blogspot.com

[වැඩිදුර පිවිසුම]|[Read More]

Syndication(ප්‍රක්ෂිප්තය): Blogs

නෝර්වේ ඇතුලු කොළඹ ස්ථානගතවී ඇති බටහිර තානාපති සේවා කාර්‍යාලය ඉදිරිපිට පෝලිම…
සිංහලයාව උඩ දැම්මට අපි වැඩිදෙනා දවස ගෙවාගන්නෙත් අමාරුවෙන්. යුද්දෙන් අපට ලැබිච්ච දේකුත් නෑ. මරණ භියත් එන්න එන්නම වැඩි වෙනව.ඉස්ලාම් භක්තිකයින්ගේ පල්ලිත් වැඩිවෙනව. කඩත් වැඩිවෙනව.  ලෝගු ඇඳ ගත්ත තොප්පිලාගත්ත පිරිස් එන්න එන්නම වැඩිවෙනව. සිංහල ව්‍යාපාර වලට සෑහෙන තරඟයක්.ඒ මදිවට ආයෝජනය කරන මුදලට පොලියක් නොදෙන පොලී නොගන්න බැංකු අල් අමානා බැන්කු අරිනවලු. ඒ බැංකු ක්‍රියාත්මක වෙන්නෙ අමුතුම ...

http://dayal-bathee.blogspot.com

[වැඩිදුර පිවිසුම]|[Read More]

Syndication(ප්‍රක්ෂිප්තය): Blogs

ගණංකාර කතන්දර දෙකහමාරක්
අද මට කියන්න හිතුණා පොඩි ගණංකාර කතන්දර දෙක හමාරක් විතර. මීට කලින් 2011 ඔක්තෝබරයේ දී ත් මං මේ වගේ කතන්දරයක් ලිව්වා ලස්සෙට කොඩිය නම් බිලියනේට දාන්නේ මොකක්ද? කියන නමින්.ඊට පස්සේ ඒක දෙගුණයක් කරලා තවත් කතන්දරයක් ලිව්වා 2012 අගෝස්තුවේ දී කැකිරි, පිපිඤ්ඤා, චීන පටස් රතිඤ්ඤා සහ මිලියනය කියන නමින්.මේකත් ඒ කැටගරියේ එකක් තමයි.ඔන්න මං පස්තාච්චි කුපාඩි කරන කාලේ (මේ වචන සැට් එක මේ දක්වාම නොදන්නා අයට- මේ ...

http://kathandara.blogspot.com

[වැඩිදුර පිවිසුම]|[Read More]

Syndication(ප්‍රක්ෂිප්තය): Blogs

දේවදත්තවත් මෙහෙම නැහැ...............නීතිය ප්‍රයිවට්‌ ලිමිටඩ් කොම්පැනියක්‌ නොවේ
බෞද්ධ භික්‍ෂුන් වහන්සේ නමක්‌ දුව යති. උන්වහන්සේට පහර දීම සඳහා කට්‌ටියක්‌ පන්නාගෙන යති.ඉහතින් සඳහන් වන්නේ මෙයට මාස දෙකකට පමණ පෙර අන්තර්ජාලය ඔස්‌සේ අප දුටු ඉතාම කාලකණ්‌ණි දර්ශනයකි. මේ සිද්ධියේදී දිව ගිය භික්‍ෂුව වටරැක විජිත හිමියෝ ය. පසුපසින් එළවාගෙන පැමිණි අය එක්‌කෝ බොදු බල සේනාවේ කට්‌ටිය ය. නැත්නම් ඒ කටිටිය සහ ඒ කට්‌ටියට සල්ලි -පම්ප්- කරන කට්‌ටිය ය. (සල්ලි පම්ප් කිරීම ලෙස මෙහිදී ...

http://www.lankateam.com

[වැඩිදුර පිවිසුම]|[Read More]

Syndication(ප්‍රක්ෂිප්තය): Blogs

සබඳ හදවත ඇත්තේ සිරුරෙන් පිටතය
දෑත් දෙපසට විහිදාඅත් කර ගනිමි අවකාශයඑපමණිඅත්කර ගත හැකි උපරිමයහැකිලෙමිදැන දිග පළල පොළොව මත වපසරිය එම සමදිනෙක වැළලීමට නියමිත කයගැහෙන්නට ඇත වම් උරතුරකුස හොත් මොහොතක සිටටික් ටික් හඩින් පැන යනජීවිත ඔරලෝසුවකොතරම් කුඩා ද එය?මිට මෙළ වු තරමට අතපමණ වේ හදවත දහදවත හිස් වූ කලසැතපෙන වලේහිස් බවපිරී යනු ඇති20/06/2014වචන ටැක්සි|wachana ...

http://poerty-dawson.blogspot.com

[වැඩිදුර පිවිසුම]|[Read More]

Syndication(ප්‍රක්ෂිප්තය): Blogs

හැබැයි අපි තාත්ත ගෙන් අහන්නෙ එක ප්‍රශ්නයයි.. “ තාත්තෙ -- අම්ම කෝ ??? “
මගේ අප්පච්චි ඉර වගේ මගෙ අම්ම හඳවගේ..! ඇයි අප්පච්චිට ඉර කියන්නෙ ? එයා සැර නිසා ! සේරොම දේවල් වලට ඉහලින් ඉන්න නිසා..! එයා නිැතිව ජීවත් වෙන්න බැරි නිසා..! අපේ හැම දෙයකටම හේතුව එයා නිසා.. ! අපේ ජීවිතේ හැඩ ගස්වල අපිල පාර කියන නිසා..! ඇයි එතකොට අම්මට හඳ කියන්නෙ.. ! සෞම්‍ය නිසා..! ආදරේ හිතෙන නිසා ! ආදරේ උගන්වන නිසා.,! මහන්සි වුනාම අපිව නිදි කරවන නිසා ! මගේ රෑ ගමන්  ගියත් මට එලිය දෙන්න මගේ ගැන හොයල බලන්න මම යන යන ...

http://sankalpana-kurulu.blogspot.com

[වැඩිදුර පිවිසුම]|[Read More]

Syndication(ප්‍රක්ෂිප්තය): Blogs

නැවුම් බංකුව වෙමියි මං හැමදාම මිතුරු බෝතලයට
ප්‍රේමයේ වර්ණය හොයන නෙක සිරිය පිරි උයන් මැද බංකුවක් වෙලා මං නොකියන කතාවක් නොදැක්කද සිනහවේ බරත් සම කදුළු හා රසයක් අතර මැද දන්නෙ කවුරුද ඉතින් මොනතරම් සැඟවුම් මා ළඟද නිල්, රතු පාට කමිසම යති සති මැද සහ මුලට සුදු කහ පාට යති පෝයට සහ සෙනසුරාදට බිම බලා පොඩි ඇස් තියෙන මල් පිපෙයි ඉරිදාට අනේ මගෙ ඇඟ රිදෙයි බර උසුලලා හැමදාට මහන්සිය කොයිතරම් කීවත් අසන්නෑ කවුරුවත් කිසිමවිට හාන්සිය විතරක්ම ...

http://dinithige.blogspot.com

[වැඩිදුර පිවිසුම]|[Read More]

Syndication(ප්‍රක්ෂිප්තය): Blogs

නව සොයාගැනීම් – 2013
නව සොයාගැනීම් ගැන කියවන්න හුගක් අය කැමතියි. මීට සති කිහිපයකට පෙර Video Katha වලින් Video එකක් අපි ඔබත් එක්ක අද Share කරගන්නේ එකයි. මේකේ තියනවා ගිය අවුරුද්දේ අලුතෙන් හොයාගත්ත දේවල්. ඒ වගේම මේ අතරට ශ්‍රී ලාංකිකයකු කරපු නිර්මානයකුත් තියන නිසා නොවරදවාම මෙය බලන්න. The post නව සොයාගැනීම් – 2013 appeared first on ...

http://topsinhalablog.com

[වැඩිදුර පිවිසුම]|[Read More]

Syndication(ප්‍රක්ෂිප්තය): Blogs

දුකින් මා
හිස ඇදුම් කයිහිත කැඩෙන්නට ලඟ වගෙයිඇස් විඩාවක දුකින් ලතවෙයිමගේ දුක මා තව පෙලයිතෙතක් නැති හදවතක් වෙනුවෙන්ආල කල මාඅනුවණෙක් යැයි හන්වඩු ගසාතවත් මා අසරණ කරන්නටමිතුරනේ මා සොයා එනු නම් ...

http://sinhala-gee-sithuwili.blogspot.com

[වැඩිදුර පිවිසුම]|[Read More]

Syndication(ප්‍රක්ෂිප්තය): Blogs

අධිවේගී බස් මගිච්චි
ගෙදර උයපු බත් කටක් කන්නඉක්මනට ගෙදර එන්නආවෙමිආශ්චර්යමත් අධිවේගයේ..බඩුමල්ලේ බර බල බලඋස අඩියට දෙස් තිය තියසුව වින්දෙමිකෙලවරක් නැති පෝලිමේ..හිරි පොද ඔච්චම් කරද්දි-මහරගම-ගාල්ල- විතරක් එද්දිසිරි වින්දෙමි ගාල්ලට විතරක් ආශ්චර්යයේ..  අපරාදෙ ටුක් එකට දීපු ...

http://walalu87.blogspot.com

[වැඩිදුර පිවිසුම]|[Read More]

Syndication(ප්‍රක්ෂිප්තය): Blogs

සිංහලයන්ටම කඩේයන සිංහල ජාතිවාදය
සිංහලයිනේ, උබලට තියන ඇත්ත ප්‍රශ්නේ තේරුම් ගනිල්ලා. උබලට තියන ඇත්ත ප්‍රශ්නේ තමයි උබලගෙම කාලකන්නි වල්හැත්තකට කාලයක් තිස්සේ උබලම කඩේ යන එක. වෙන කවුරුත් නෙවෙයි සිංහලම එවුන් ටිකක් උබලව අන්දන්න පටන්ගත්තට පස්සෙ තමයි හැබෑවටම උබලට කෙලවෙන්න පටන් ගත්තේ. මොකද උන් දන්නවා ගේම් එක. උන් දන්නව උබලගේ මොරාල් එක කොහෙද තියෙන්නේ කියලා. ඒක වැඩකරන්නෙ කොහොමද කියලා. එක එක කාලෙට එක එකා ඇවිත් එක එක පාට රෙදි ...

http://susthiposts.blogspot.com

[වැඩිදුර පිවිසුම]|[Read More]

Syndication(ප්‍රක්ෂිප්තය): Blogs

අලුත්ගම ගැටුමින් සිංහලයන්ට සිදුවූ හානිය- Sinhalese after Aluthgama incident
w¨;a.u m%foaYfha miq.shod isÿjQ l,n.Eksh ksid ksjdi, õ‍hdmdßl ia:dk iy hdk jdyk /ila úkdYj .shd. fuysoS ììis jeks wka;¾cd;sl udOHh fukau fndfyda fjí wvúo isÿjQ úkdYh .ek lrkq olajd ;snqfka tla wka;hl isghs. fuu .egqu ksid isxy, ck;djg isÿjQ foam, ydks .ek fidhd ne,Sug iy jd¾:d lsÍug fndfyda ckudOHh ue,s jk w;r;=f¾ wmfj; cdhdrem fm ...

http://www.thegossiplanka.com

[වැඩිදුර පිවිසුම]|[Read More]

Syndication(ප්‍රක්ෂිප්තය): Blogs

සියළු සුනඛ ජාතිද්‍රෝහී බලවේග වල පොදු අපේක්ෂක වීමට සිහින දකින සාසන භක්ෂක පූජ්‍ය…
මෙම අඩවියේ ලිපි තුලින් සසුනට වින කරන පූජ්‍ය මාදුළුවාවේ සෝභිත හිමි ගැන අපි සඳහන් කලා මදි බව අපගේ අදහසයි.  වෙනත් අඩවි ඒ අඩුව යන්තමින් හෝ පිරිමසා තිබීම අගය කල යුතුය. පූජ්‍ය වටරැක විජිත හා පූජ්‍ය මාදුළුවාවේ සෝභිත හිමි දෙදෙනාම පිරිස් දූෂකයන්ය. වෙනසකට ඇත්තෙ වටරැක හිමි කතෝලික හා මුස්ලිම් පල්ලියෙන් යැපෙන කඳ පණුවෙක් බව එලිපිට පෙන්නමින් මෙලොවදීම එයට විපාක හොඳහැටි විඳීමත් සිය කෙලෙස් බරිත කපටි ...

http://dharmanidhaana.wordpress.com

[වැඩිදුර පිවිසුම]|[Read More]

Syndication(ප්‍රක්ෂිප්තය): Blogs

තරු එළියවක්වත්......
අන්ධකාර  පාලු හිස් ආකහේ කවුළුවක් තියේනම් එබෙන්නට තරු ...

http://ayeshasenanayake.blogspot.com

[වැඩිදුර පිවිසුම]|[Read More]

Syndication(ප්‍රක්ෂිප්තය): Blogs

Prev | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | Next